Tudományos Pályamű Kidolgozására Irányuló pályázat

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁRSÁGA

a külügyi és külgazdasági ágazat szakmai kutatási és tudományos tevékenységet támogató ösztöndíjprogram keretében

TUDOMÁNYOS PÁLYAMŰ KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYULÓ pályázatot hirdet

A külügyi és külgazdasági szakmai ismeretek megszerzését és ágazati szakmai kutatási és tudományos tevékenységet támogató ösztöndíjprogramról szóló 9/2018. (III. 26.) KKM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének keretében pályázatot hirdet a külpolitika, a nemzetközi kapcsolatok és külgazdasági fókuszú tudományos tevékenység serkentése és támogatása iránt az ágazat közszolgálati tisztviselői, továbbá a felsőoktatás doktorandusz és doktorjelölt hallgatói, továbbá oktatói-kutatói számára.

1. A pályázat célkitűzése

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) kiemelt célkitűzése a külpolitika, a nemzetközi kapcsolatok, a diplomácia és a külgazdasági szakterület tudományos tevékenységének támogatása, kiemelten a külügyi és külgazdasági közfeladat-ellátásában érintett közszolgálati tisztviselők, valamint e területek közigazgatási utánpótlási bázisát jelentő doktorandusz hallgatói, fiatal kutatóinak a kutatási, disszeminációs és tudományos publikációs tevékenységének aktivizálása és ösztönzése.

E célkitűzéshez kapcsolódóan a KKM a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének keretében Magyarország és a Visegrádi Csoport („V4-ek”) többi tagállama, illetve a Visegrádi Együttműködésnek a jelen pályázati felhívásban megjelölt alábbi tématerületeken az együttműködés további lehetőségeit és eszközeit, a fejlesztés irányait bemutató, szakmai-tudományos igényességgel megírt, a Visegrádi Csoport más tagállamai által is alkalmazott vagy célzott gyakorlatok és tapasztalatok elemzéséből, hatásvizsgálatából, vagy empirikus elemzéseiből kiinduló tényfeltáró, az érintett szakterületek gyakorlati működése során is alkalmazható, innovatív és újszerű megoldásokat, javaslatokat tartalmazó pályaművek születését támogatja.

2. A pályamunka (publikáció) választható témakörei (tématerületek):

A kidolgozandó pályamunkák (publikációk) a Visegrádi Együttműködés („V4-ek”), illetve Magyarország és a Visegrádi Csoport más tagállamai között I. a diplomáciai kapcsolatok és a nemzetközi együttműködés; II. a külgazdasági együttműködés, különösen az export- és beruházás-ösztönzés, III. a regionalizmus, IV. a koordinált nemzetközi fejlesztés- és segélypolitika, V. a multilaterális érdekérvényesítés közös útja

tématerületek valamelyikén az együttműködés további erősítésének és fejlesztésének, a „visegrádi gondolat” fokozottabb megjelenésének és az érintett területen az együttesen történő közös fellépés új lehetőségeinek a bemutatására irányulhatnak.

3. A pályázók köre

Az Utasítás 4. § (3) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján a pályázat benyújtásának és az ösztöndíj odaítélésének feltételei:

a) magyar állampolgárság, b) büntetlen előélet, c) a jelen pályázati felhívás szerinti dokumentumok hiánytalanul és határidőre történő beküldése, d) doktorandusz (hallgató) esetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. mellékletben meghatározott felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és az Nftv. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti képzési szinten tanulmányokat folytat, vagy e) oktató illetve kutató esetében az Nftv. 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban és/vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy f) államigazgatási szervvel foglalkoztatásra irányuló közszolgálati, állami tisztviselői jogviszonyban áll.

4. Az ösztöndíjprogramban való részvétel egyéb feltétele

Egy pályázó legfeljebb három alkotással (pályaművel) nevezhet. A pályaművek angol vagy magyar nyelven készülhetnek.

5. A pályázat benyújtásának módja

A KKM minden benyújtott, a 6. pont szerinti formai és tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő beadott pályázatot (pályaművet) értékel. A formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatokat az Utasítás 7. §-a szerinti, a KKM közigazgatási államtitkára által felkért szakértőkből álló Bíráló Bizottság a 10. pontban foglalt szempontok szerint értékeli és döntési javaslatot terjeszt elő a KKM közigazgatási államtitkára számára.

6. Benyújtandó dokumentumok

a) Pályamű

Tartalmi követelmények - A kutatás tárgyának bemutatása (kutatási hipotézis, vizsgálati kérdések bemutatása), - A kutatás módszertanának ismertetése, - A kutatás elméleti és gyakorlati eredményei, gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása, - Bibliográfia – irodalom- és hivatkozásjegyzék

A KKM felhívja a pályázók figyelmét, hogy olyan pályaműveket vár, amelyeket a szerző(k) máshol és korábban még nem publikáltak, illetve a pályaműre vagy annak elkészítésére bármilyen formában és jogcímen támogatást vagy egyéb díj- vagy jutalom jellegű kifizetést korábban nem kapott.

Formai követelmények A pályaművet a pályázó 2 (kettő) eredeti példányban minimum 65.000, maximum 80.000 karakter számítógépes szövegszerkesztéssel (margók baloldalon 3,5 cm, jobb oldalon, lap tetején és alján 2,5 cm, betűtípus: Times New Roman; betűnagyság 11-es, sorok közötti távolság: max. 1,5) formában készítse el és lezárt, jelöletlen borítékban küldje meg a 9. pontban megjelölt postacímre. A pályamű benyújtásánál elvárt a pályamű megfelelő tagolása, a tartalom- és irodalomjegyzék (bibliográfia) és a hivatkozások (lábjegyzetek), továbbá a jegyzetelés megfelelő feltüntetése.

b) Kötelezően csatolandó további mellékletek

 Fényképes, magyar nyelvű Europass típusú önéletrajz;  Legfeljebb 2000 karakter terjedelmű bemutatkozó és motivációs levél (Többszerzős pályázat esetén a szerzők mindegyik tagjára vonatkozóan kötelező a bemutatkozás.);  1. melléklet szerinti Pályázati adatlap (többszerzős pályázat esetén valamennyi pályázó szerző által kitöltve);  Adatkezelési hozzájárulás (2. melléklet);  Erkölcsi bizonyítvány;  Doktorandusz hallgató esetében az Nftv. 1. mellékletben meghatározott felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszony fennálltának és az Nftv. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti képzési szinten történő tanulmányok folytatásának igazolására hallgatói jogviszony igazolás;  Oktató illetve kutató esetében az Nftv. 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszony és/vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony fennálltának igazolására munkáltatói igazolás;  Kormánytisztviselő esetén munkáltatói jogviszony igazolás.

7. A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket

 A pályázatokról a döntést a KKM közigazgatási államtitkára hozza meg. A pályázat eredményéről a KKM elektronikus úton értesíti a pályázókat.  A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban méltányossági kérelmet nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása jogszabálysértő volt. A


méltányossági kérelmet a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 5 napon belül kell benyújtania a Személyügyi és Képzési Főosztály vezetőjének.  A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a pályázati eljárás során a KKM általi kezeléséhez.  A nyertes pályázók tudomásul veszik, hogy a KKM – a Külügyi és Külgazdasági Intézettel együttműködésben – a pályaműveket megjelenteti.  A benyújtott pályamű alapján kiválasztott pályázókkal az Utasításban foglaltak szerint a KKM ösztöndíjszerződést köt.

8. A pályázásból vagy az ösztöndíjszerződés megkötését kizáró általános feltételek

 A pályázatok beérkezési határidejének elmulasztása minden esetben jogvesztő. A határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányosan benyújtott pályázatokat a KKM, valamint a pályázatokat elbíráló testület nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!  Kizárható az a pályázó, aki a pályázati anyagában valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.  Nem pályázhat, aki nem büntetlen előéletű, valamint közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

9. Pályázat benyújtásának módja és határidők:

A pályázati anyag beérkezésének határideje: 2018. május 4. (péntek) A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. június 1. (péntek) A nyertes pályázókkal az ösztöndíjszerződés megkötésének tervezett határideje: 2018. június 7. (csütörtök)

A pályaműveket az alábbi postacímre szükséges a 6. pontban részletezettek szerint megküldeni:

Külgazdasági és Külügyminisztérium – Személyügyi és Képzési Főosztály 1251 Budapest, Pf. 20

A borítékra kérjük ráírni: „V4 TUD pályázat 2018”

10. Elbírálás módja, értékelés és döntéshozatal

A pályázatok kiértékelését a közigazgatási államtitkár által felkért szakértőkből álló Bíráló Bizottság végzi. A Bíráló Bizottság minden, a 6. pontban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatot értékel. Kizáró ok, ha a pályázó(k) a 6. pont szerinti mellékleteket hiánytalanul nem csatolták.

A pályaművek értékelése alapján elérhető maximális összpontszám 100 pont az alábbi megosztásban:

1.) A pályamű tudományos igényessége, összetettsége és választékossága (1-15 pont); 2.) A feltárt téma hasznossága, tudományos értéke (1-20 pont);


3.) A pályaműben levont következtetések, megállapítások, újszerű javaslatok és a gyakorlati alkalmazhatóság (1-25 pont); 4.) A tématerületen belüli kutatási vagy vizsgálati terület mennyiben irányul új, eddig nem vizsgált területre (1-25 pont); 5.) Más tématerületekkel való kapcsolódási pontok, illetőleg más tudományterületekkel való kapcsolódás és azok részletes bemutatása (1-15 pont).

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a KKM közigazgatási államtitkár dönt a nyertes pályázatokról és az ösztöndíj odaítéléséről. A nyertes pályázókkal az egyösszegű ösztöndíj kifizetésére az Utasítás szerint a KKM ösztöndíjszerződést köt.

A nyertes és kész pályaműveket a KKM – a Külügyi és Külgazdasági Intézettel együttműködésben – az ösztöndíjszerződésben részletezettek szerinti módon és formában megjelenteti.

11. Az ösztöndíj összege

A Bíráló Bizottság által döntésre javasolt és a KKM közigazgatási államtitkára által kiválasztott pályaművek szerzőivel a KKM az Utasításban foglaltak szerint határozott időre, 2018. június 15. napjáig szóló ösztöndíjszerződést köt. Kategóriánként (tématerületenként) a bírálat során kapott pontérték alapján három szinten, legfeljebb egy-egy nyertes pályázat kerül kiválasztásra és kerül ösztöndíjszerződés megkötésre az alábbiak szerint:

1. helyezett: 400 000 forint egyösszegű ösztöndíj 2. helyezett: 300 000 forint egyösszegű ösztöndíj 3. helyezett: 200 000 forint egyösszegű ösztöndíj

Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján adómentes juttatás. Több szerző esetén az egyösszegű ösztöndíj a szerzők között létszámarányosan kerül megosztásra.


Budapest, 2018. március 27.

Kapcsolat

Nemzetközi Programok Központ

H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 

(Igazgatási Épület 101.)

96/503-418, 503-419

information@sze.hu


ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
  délelőtt délután
Hétfő 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Kedd 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Szerda 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Csütörtök 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Péntek 10:00 - 11:00 12:30-14:00

 

IMAGE FILM