Pályázati Felhívás – Vendégoktatói Ösztöndíjas jogviszony betöltésére (Bălți)

Pályázati felhívás

vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére

A pályázati kiírás megtalálható ide kattintva, ezen a honlapon

A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) lebonyolításában lektori ösztöndíjas jogviszony betöltésére pályázatot hirdet,

 

• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.)
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr)
• a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (továbbiakban: Külszoltv.)
• a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 17/2017. (XII. 19.) KKM rendelet rendelkezéseivel összhangban.

A pályázati kiírás letöltése [PDF] 

1. A pályázat célja:

A magyar nyelv és kultúra megállapodás alapján külföldi felsőoktatási intézményben vagy külföldi magyar intézetben (a továbbiakban együtt: Fogadó Intézmény) történő oktatásának, megismertetésének és terjesztésének, valamint a fogadó intézmény igénye szerinti külföldi hungarológiai kutatási és oktatási tevékenységekben való részvételének az elősegítése és támogatása.

2. A pályázat tárgya:

A 333/2017. (XI.9.) Korm. rendelet 1 §-ban meghatározott: lektor / vendégtanár / ingázó vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony létesítése az 1. sz. Mellékletben felsorolt fogadóintézményben és feltételekkel.

3. Általános pályázati feltételek:

A pályázat benyújtására jogosult, aki

3.1. lektori tevékenység támogatása esetén magyar nyelv és irodalom tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel vagy magyar mint idegen nyelvszakos tanári szakképzettséggel és mesterfokozattal rendelkezik;
3.2. vendégtanári tevékenység támogatása esetén a fogadó intézmény által meghatározott szakirányú szakképzettséggel és mesterfokozattal vagy doktori fokozattal rendelkezik;

és
3.3. mindkét esetben megfelelő szinten ismeri a fogadó ország kultúráját és nyelvét vagy egy a fogadó intézmény által elvárt közvetítő nyelvet;
3.4. felhasználói szintű informatikai ismeretekkel rendelkezik;
3.5. megfelel a fogadó intézmény által meghatározott feltételeknek;
3.6 vállalja, hogy sikeres kiválasztás esetén a minisztériummal ösztöndíjszerződést köt.

4. A pályázat forrása:

A pályázat forrása a Minisztérium Külképviseletek igazgatása cím költségvetésben a Vendégoktatói Ösztöndíj Program (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) finanszírozására elkülönített keret.

5. A pályázók köre:

Pályázat benyújtására az a cselekvőképes, nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár jogosult, aki megfelel a pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott feltételeknek.

6. Az ösztöndíj megállapítása:

6.1. Az ösztöndíjas az ösztöndíjprogram keretében a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt, az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint ösztöndíjban és költségtérítésben részesül.


6.2. A pályázati felhívás 6.1. pontban meghatározott ösztöndíj és költségtérítés mértékének és számítási módjának megállapítása, számfejtése és folyósítása a Külszoltv.-nek és a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletnek (a továbbiakban: miniszteri rendelet) a devizailletményre és általány-költségtérítésre vonatkozó megfelelő rendelkezései alapul vételével, a 6.3.- 6.5. pontban s figyelembe vételével kerül meghatározásra.


6.3. Az 6.1. pontban meghatározott ösztöndíjat a Külszoltv.-nek a deviza-illetményre és a deviza- illetménypótlékra vonatkozó szabályai alapul vételével kell megállapítani, figyelemmel az 6.4. pontban foglaltakra. Az 6.1. bekezdés szerinti költségtérítést a Külszoltv. átalány-költségtérítésre vonatkozó szabályai alapul vételével kell megállapítani.


6.4. A 6.3. bekezdés alapján megállapított ösztöndíj – a Külszoltv. vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – a miniszteri rendelet szerint a fogadó intézmény székhelye vagy a székhelytől eltérő működési helye esetén a működési helyét képező település szerinti vagy a 6.7. pontban foglaltak szerint megállapított állomáshelyre irányadó deviza-alapilletmény alapulvételével 
       a) 1,0 szorzóval, illetve
       b) az ingázó-vendégoktató esetében 0,5 szorzóval kerül megállapításra.


6.5. Az ingázó vendégoktató a Külszoltv. 2. § 8. pontja szerinti házastársa után nem jogosult a Külszoltv. 24. § (7) bekezdésében meghatározott deviza-illetménypótlék szabályai alapul vételével megállapított ösztöndíjrészre, valamint a Külszoltv. 25. § (2) bekezdésében foglalt átalány-költségtérítés szabályai alapul vételével megállapított ösztöndíjrész meghatározása során kizárólag a Külszoltv. 25. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott vegyes költségtérítést kell a részére megállapítani.


6.6. Az 6.1. pontban meghatározott ösztöndíj és költségtérítés folyósításának feltétele az ösztöndíjszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése és annak az ösztöndíjprogram működési szabályzatában, valamint az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerinti igazolása.


6.7. Amennyiben azon a településen, ahol a fogadó intézmény székhelye vagy a székhelytől eltérő működési hely esetén a működési helye található, nem működik külképviselet, akkor a 6.4. pontban a) és b) alpontja szerinti ösztöndíjrészt a fogadó államban a földrajzi távolság szerinti legközelebbi, Magyarország külképviseletére megállapított deviza-alapilletmény figyelembevételével a 6.4.-6.5. pontban foglaltak alapján kell megállapítani.


6.8. Keresőképtelenség esetén a 6.1. pontban meghatározott ösztöndíj és költségtérítés a Külszoltv. 33. § (2)-(4) bekezdése figyelembe vételével kerül megállapításra.

 

7. A pályázat benyújtásának határideje:

2018. július 02.

8. A pályázat benyújtása:

8.1. A pályázati anyagot 1 nyomtatott példányban és elektronikusan kell benyújtani az alábbiak szerint:


8.2. A nyomtatott pályázati anyagot legkésőbb 2018. július 02. postai feladási dátummal eredeti aláírt példányban kell eljuttatni a Minisztérium részére. KKM Külföldi Magyar Intézetekért és Nemzetközi Oktatási Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság 1027 Budapest, Bem rakpart 47. A borítékon kérjük feltüntetni: „NOF 2018/2019. Vendégoktatói Pályázat”.


8.3. Elektronikusan 2018. július 02. 12:00 óráig a lektori@mfa.gov.hu címre kell megküldeni. A tárgyban kérjük feltüntetni: „NOF 2018/2019. Vendégoktatói Pályázat”. A szöveges dokumentumokat .doc vagy .docx formátumban, az oklevelek elektronikus másolatát .jpg vagy .pdf formátumban – maximum 5 MB terjedelemben – kell csatolni.

 

9. A pályázatban benyújtandó dokumentumok

9.1. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok: 
    a) magyar állampolgárság megállapítására alkalmas dokumentum másolata (pl. személyazonosító igazolvány, útlevél),
    b) 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
    c) nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik pályázati anyagát.

9.2. A pályázathoz kötelezően benyújtandó speciális dokumentumok:
      a) legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz magyar nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztat;

b) legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz idegen nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztat;
c) legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv magyar nyelven a megpályázott időtartamra;
d) legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv idegen nyelven a megpályázott időtartamra;
e) oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványok másolata;
f) vendégtanári ösztöndíjak esetében a megpályázott fogadóintézmény szempontjából releváns, legfeljebb egyoldalas publikációs jegyzék;
g) lektori ösztöndíjak esetében előnyt jelent a publikációs jegyzék benyújtása;
h) lektori ösztöndíjak esetében a pályázatban benyújtandó egy szakmai ajánlás a magyar nyelvtanári munkára való alkalmasságról. Az ajánlást magának az ajánlónak közvetlenül kell eljuttatnia a Minisztérium részére elektronikusan és postán. Az ajánlólevél tartalmát a Minisztérium bizalmasan kezeli, a pályázó azt nem ismerheti meg. 

10. A pályázat érvényessége:

A pályázat érvénytelen, ha a pályázó

10.1. a pályázatot nem a felhívásban közzétett formában nyújtotta be,
10.2. a pályázatot hiányosan nyújtotta be,
10.3. a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be,
10.4. a szükséges adatokat nem a valóságnak megfelelően közölte.

11. A pályázatok elbírálása:

11.1. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kiválasztási eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás keretében a Bíráló Bizottság személyes meghallgatást folytat le.


11.2. A meghallgatás helyéről és időpontjáról a Minisztérium a meghallgatás időpontját megelőzően legalább öt munkanappal korábban, elektronikus úton értesíti a pályázót.


11.3. A pályázati meghallgatást követően a pályázók rangsorolt listájáról a Bíráló Bizottság dönt, figyelembe véve a pályázók felkészültségét, oktatási tapasztalatait, tudományos munkásságát és vendégoktatói ösztöndíjban már korábban részesült pályázók esetében, éves értékeléseiket.


11.4. A Bíráló Bizottság döntésének utólagos felülvizsgálatára nincs mód.


11.5. Az ösztöndíjat a fogadó intézmény hozzájárulása alapján a miniszter adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak a fogadó intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kell létesítenie és az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt azt fenn kell tartania.

 

12. A pályázók értesítése, szerződéskötés:

12.1. A miniszter a Bíráló Bizottság által ösztöndíjazásra nem támogatott pályázókat a Bíráló Bizottsági döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül értesíti döntéséről.


12.2. A miniszter a pályázóval az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a Korm. rendelet szerinti ösztöndíjszerződést köt.


12.3. A miniszter a nyertes pályázók névsorát a Korm. rendelet alapján adott hozzájárulásuk alapján a minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.


12.4. Ha a pályázó az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti szerződést nem köti meg, a pályázó helyébe a Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja szerinti rangsorolási listán soron következő − a fogadó intézmény által is támogatott − pályázó lép.


12.5. Ha a pályázó rajta kívül álló okból nem tudja az értesítésben megjelölt határidőn belül megkötni a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti szerződést, akkor erre a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonynak ösztöndíjszerződés szerinti tervezett kezdőnapját megelőző legkésőbb tizenötödik napig lehetőséget kell biztosítani számára.

 

13. Szerződésszegés jogkövetkezményei:

A szerződésszegés egyes eseteit, illetve annak jogkövetkezményeit a Korm. rendelet és az ösztöndíjszerződés tartalmazza.

14. Hitelességi nyilatkozat:

A pályázó a pályázat benyújtásával nyilatkozik, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, tudomásul veszi, hogy a valótlan adatok közlése az ösztöndíjprogramból 10 évre történő kizárást eredményezi.

15. Adatvédelem:

15.1. A pályázó a pályázat benyújtásával írásban hozzájárul pályázati anyagának és személyes adatainak kezeléséhez, valamint továbbításához mindazon külső szerv részére, amely a pályázattal kapcsolatos érdemi ügyintézésre jogszabályi és belső szabályozás alapján jogosult.

 

15.2. A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy haladéktalanul bejelenti a személyes adataiban bekövetkezett mindazon változásokat, amelyek az ösztöndíjas szerződést, az ösztöndíjra való jogosultságot érintik. A Minisztérium a részére továbbított adatokat a pályázatok elbírálásához, az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez és módosításához, illetve megszüntetéséhez szükséges mértékben és ideig, illetve az ösztöndíj visszafizetéséről szóló döntés esetén az ösztöndíj tényleges visszafizetéséig használja fel.


15.3. A személyes adatokat a Minisztérium az ösztöndíjas jogviszony megszűnésétől számított 10 évig kezeli.

 

 16. Elérhetőség:

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztály
Nemzetközi Oktatási Kapcsolatok Osztálya
Hógenburg Tamás, osztályvezető
Cím: 1016 Budapest, Somlói út 51.
Email cím: lektori@mfa.gov.hu
Telefonszám: (06-1) 666-7972 (H-CS 8.00-16.30, P 8.00-14.00 között)

 

 

Kötelezően benyújtandó dokumentumok jegyzéke:

 

 

Dokumentum megnevezése

Csatolandó

1.

magyar állampolgárság megállapítására alkalmas dokumentum másolata

R

2.

90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

R

3.

aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik pályázati anyagát

R

4.

önéletrajz magyar nyelven

R

5.

önéletrajz idegen nyelven

R

6.

aláírt oktatási terv magyar nyelven

R

7.

aláírt oktatási terv idegen nyelven

R

8.

oklevelek másolata

R

9.

nyelvvizsga bizonyítványok másolata

R

10.

szakmai ajánlás a pályázati felhívás 9.2. h) pontja alapján

R

 

 

1. sz. Melléklet


A meghirdetett vendégoktatói ösztöndíj és a fogadóintézmény által meghatározott feltételek

 

1. Bălți (Moldovai Köztársaság), Alecu Russo Állami Egyetem

Feladat típusa: lektor

Időtartama: 4 év

A fogadóintézmény által meghatározott, az általános feltételeken túli követelmények: 
• román vagy orosz nyelv megfelelő szintű ismerete.
 

Kapcsolat

Nemzetközi Programok Központ

H-9026 Győr, Egyetem tér 1. 

(Igazgatási Épület 103.)

96/503-418, 503-419, 613-700


ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
  délelőtt délután
Hétfő 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Kedd 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Szerda 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Csütörtök 10:00 - 12:00 12:30-14:00
Péntek 10:00 - 12:00 -

 

IMAGE FILM